พยาบาลวิชาชีพผู้ที่มุ่งพัฒนางานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยเบื้องต้น