ภาพแรกในวันนั้น ภาพร่างในวันนี้ และภาพสุดท้ายในอีกสิบปี